ES | CA

Grup ACM Espanya
Avís legal

Avís legal

La pàgina web https://www.grupo-acm.es (d'ara endavant, el “Lloc Web”) titularitat del hòlding GACM Espanya, S.A.U. (d'ara endavant, “GACM Espanya”), té per objecte donar a conèixer les activitats i l'àmbit d'actuació del seu grup empresarial, així com d'oferir als usuaris i clients de les empreses que integren GACM Espanya l'accés a un conjunt de serveis interactius. L'accés o utilització del Lloc Web implica l'acceptació per part dels usuaris i clients del contingut del present Avís legal.

GACM Espanya té el seu domicili social a la Carretera de Rubí, 72-74, Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Consta inscrita en el Registre Mercantil de la província de Barcelona, al Volum 44765, Foli 112, Full B-465825. El seu N.I.F. és A-66509035.

GACM Espanya es reserva el dret a modificar, incorporar, així com a actualitzar, els continguts de la seva pàgina web, quan estimi convenient, bastant per a això comunicar-lo a través del Lloc Web i, en qualsevol cas, rebutjant qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se respecte de la publicació de les modificacions en el Lloc Web.

1. Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades informem als usuaris del Lloc Web que les seves dades personals són objecte de tractament per part de GACM Espanya (societat pertanyent al Grup ACM Espanya) conforme a la nostra Política de Privacitat del Grup ACM Espanya.

2. Ús de cookies

El Lloc Web utilitza cookies, petits fitxers de dades generades a l'ordinador de l'usuari, que abans de l'abandonament d'aquest Lloc Web, obtenen dades originàries de l'ordinador utilitzat per aquest. Aquestes cookies no són nocives i la seva funció és la d'oferir a l'usuari una atenció més personalitzada quan visiti el Lloc Web.

L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Per a més informació sobre l'ús de cookies en el Lloc Web visiti la nostra política de cookies.

3. Usos no permesos

Com a usuari del Lloc Web l'informem que està prohibit i, per tant, les seves conseqüències son de la seva exclusiva responsabilitat, l'accés o la utilització del Lloc Web amb finalitats il·legals o no autoritzades o amb una finalitat econòmica. En concret, i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:

  • Fer un ús del Lloc Web de forma il·legal, o de qualsevol altra manera per la qual es pugui fer malbé, sobrecarregar o perjudicar el mateix Lloc Web.
  • Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o allotjar, emmagatzemar, distribuir o compartir qualsevol altre material o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions en els continguts, programes o sistemes del Lloc Web.
  • Utilitzar o revendre amb finalitats comercials no autoritzats els continguts inclosos en el Lloc Web, sense comptar amb la prèvia autorització de GACM Espanya.

GACM Espanya està legitimada per adoptar, al seu exclusiu criteri, a petició de qualsevol tercer afectat o d'autoritat competent, les mesures necessàries en cas d'incompliment del previst en la present clàusula. L'adopció de les esmentades mesures no dona dret a cap indemnització.

4. Utilització del Lloc Web: responsabilitats

L'usuari és enterament responsable de l'accés i correcte ús del Lloc Web amb subjecció a la legalitat vigent a Espanya, així com als principis de bona fe, a la moral i a l'ordre públic, i amb el compromís d'observar diligentment qualsevol instrucció que, en relació amb l'esmentat ús i accés, pugui ser-li proporcionada per GACM Espanya, de conformitat amb el previst en el present Avís legal.

L'usuari està obligat a fer un ús raonable del Lloc Web i dels seus continguts, segons les possibilitats i finalitats per als quals està concebut.

L'usuari és l'únic responsable de la informació, o continguts de qualsevol tipus que pugui comunicar a través del Lloc Web.

5. Exoneració de responsabilitats

5.1. Per ús indegut
GACM Espanya no és responsable de cap conseqüència, mal o perjudici que es derivin de l'accés o ús indegut de la informació del Lloc Web ni del mateix Lloc Web.

5.2. Per continguts de tercers
El Lloc Web pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres pàgines i/o allotjar dades proporcionades per tercers en virtut de convenis de col·laboració firmats amb GACM Espanya, els quals són completament independents del Lloc Web.

GACM Espanya no es responsabilitza ni garanteix l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol entitat o persona, física o jurídica, a través d’aquests enllaços o a través de les dades proporcionades per tercers emmagatzemats en el Lloc Web, ni es fa responsable dels continguts, informacions i imatges que no depenguin del Lloc Web propietat de GACM Espanya encara que apareguin en aquest web en virtut dels esmentats convenis de col·laboració amb tercers.

Sense perjudici de l'anterior, en el cas que GACM Espanya tingui coneixement efectiu, en compliment amb l'establert en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, de que algun dels continguts, opinions i conceptes allotjats en el Lloc Web propietat de GACM Espanya fossin contraris a la llei, la moral, la bona fe i a l'ordre públic, procedirà a la seva retirada.

5.3. Per fallades tecnològiques
GACM Espanya presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar l'esmentada prestació de forma satisfactòria.

GACM Espanya pot, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions, en la informació continguda en el Lloc Web, en els serveis, o en els continguts sense que això doni lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui cap reconeixement de responsabilitat.

GACM Espanya no és responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar de la interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament del sistema triat (xarxa telefònica, internet...), motivades per causes alienes a GACM Espanya; de retards o bloquejos en l'ús del sistema triat causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el centre de procés de dades de GACM Espanya, en el sistema d'internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin arribar a ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema triat, fora del control de GACM Espanya. Així mateix, s'exonera a GACM Espanya de qualsevol responsabilitat davant de qualsevol mal o perjudici que pogués patir com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada pel grup d'empreses al qual pertany, sempre que procedeixi de fonts alienes al mateix.

6. Propietat Intel·lectual i Industrial

El contingut i estructura d'aquest Lloc Web estan protegits pels drets d'autor. GACM Espanya, com a titular de l'obra col·lectiva en que consisteix el Lloc Web, és el titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre la mateixa.

L'accés gratuït al Lloc Web de GACM Espanya no implica drets o altres llicències per a la reproducció, distribució, manipulació, comercialització, còpia, transformació, comunicació pública o qualsevol altre acte d'explotació total o parcial, a títol onerós o gratuït, dels textos, imatges, gràfics, sons, animacions, dissenys, índexs, formes, vídeos o qualsevol altre contingut que aparegui en aquest lloc, quedant rigorosament prohibides qualsevol d'aquestes actuacions sense la prèvia autorització expressa per escrit de GACM Espanya.

Queden així mateix protegits per les Lleis de Propietat Industrial i Intel·lectual, i per tractats internacionals, les marques, logotips, dissenys, continguts, programes o objectes similars que formen part d'aquest Lloc Web. La reproducció, distribució, manipulació o desacoblament no autoritzat del programari necessari per a la visualització o el funcionament del Lloc Web, dels codis fonts, dels algorismes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals, i serà objecte de quantes accions judicials corresponguin en Dret.

7. Legislació i Jurisdicció

Qualsevol divergència que pogués sorgir entre GACM Espanya i qualsevol dels usuaris del Lloc Web, en relació amb la correcta utilització de la mateixa, serà resolta conforme a la legislació espanyola vigent.

En aquells casos en els quals la legislació espanyola prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre's a un fur determinat, i si les diferències entre les parts donessin lloc a un conflicte contenciós, les mateixes se sotmetran expressament a la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de la Ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.