ES | CA

Grup ACM Espanya
Sala de prensa

Contacte

 

Formulari de denúncia on-line

Dades del denunciant

Nom
Cognoms
Adreça
CP
Població
DNI
Telèfon
e-mail
Relació amb l'empresa

Societat/empresa destinatària de la informació (en endavant “La societat”)

Companyia

Persones físiques o jurídiques que participen en la operació i concepte de la seva participació

Descripció de la denúncia

Data (aproximada) dels fets denunciats
Té impacte econòmic?
Quantificació aproximada

Documents, testimonis, altres proves justificatives de les operacions comunicades

Membre de l'òrgan gestor del canal de denúncies

Conflicte d'interès?
 
NOTA INFORMATIVA: El Comité de Prevenció de Riscos Penals garanteix la confidencialidad, l'anonimat i la inexistència de represàlies de cap tipus, de conformitat amb l'establert en la Política del Reglament Intern i d'ètica i de Prevenció de Riscos penals Corporatius. Igualment, la comunicació de bona fe sobre treballadors, clients o operacions amb indicis de poder estar relacionats amb delictes no constituirà violació de les restriccions sobre revelació d'informació, imposades per via contractual o per qualsevol disposició legal o reglamentària i no implicarà per a les entitats, directius o empleats cap tipus de responsabilitat.