ES | CA

Grup ACM Espanya
Preguntas Frecuentes RGPD

Política de Protecció de Dades dels Centres Mèdics

 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de les seves dades personals i la seva lliure circulació, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, s'informa els pacients, usuaris i públic en general dels següents aspectes:

Responsable del tractament de les seves dades

El responsable del tractament de les seves dades personals és ASSISTÈNCIA AVANÇADA BCN, S.L.U. (societat pertanyent al Grup ACM Espanya). Domiciliada a la Carretera de Rubí, 72-74, Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès. El telèfon de contacte és el 934 826 600. El correu electrònic per a qualsevol comunicació sobre dades personals és protecciondatosgacm@gacm.es.

En cas de tenir qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades personals i l'exercici dels drets reconeguts, l'interessat pot adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant escrit, acompanyat d'un document oficial que l'identifiqui, dirigit a la seva atenció a l'adreça postal indicada en el paràgraf anterior, o bé a l'adreça electrònica dpogrupoacm@gacm.es.

Dades personals que tractem i procedència

En ocasió de la seva relació amb nosaltres es poden tractar les següents categories de dades personals:

 • Dades identificatives de contacte de pacients o dels seus representants (inclosa firma, imatge, targeta sanitària, número de la seguretat social o mutualitat).
 • Dades relatives a la salut integrades a la Història Clínica del pacient, amb inclusió de dades genètiques quan l’assistència sanitària ho requereixi.
 • Dades amb característiques personals i/o circumstàncies socials.
 • Dades transaccionals (targetes bancàries, targetes de mútues, etc.).

Les dades poden provenir del mateix interessat o, si s'escau, del seu representant legal o voluntari i/o de personal sanitari.

Finalitats dels tractaments

Les seves dades personals poden ser tractades per a les següents finalitats:

 1. Prestació d'assistència sanitària: les seves dades personals es tracten per prestar-li l'assistència sanitària que necessiti, així com per gestionar adequadament els serveis sanitaris i d'administració dels centres sanitaris necessaris per a aquesta assistència, entre d'altres:
  • Recordar-li les seves cites i revisions.
  • Emetre justificants de la seva assistència al centre sanitari a favor de familiars o persones vinculades a vostè que ho sol·licitin, dins del marc permès per la normativa.
  • Atendre qualsevol comunicació amb el centre sanitari reportada pel pacient.
  • Gestionar qualsevol incidència o reclamació interposada per l'usuari i/o pacient.
  • Fer enquestes amb l'objectiu de conèixer la seva opinió sobre l'atenció rebuda i que només s'utilitzaran per millorar i desenvolupar els nostres serveis assistencials i de gestió.
 2. Investigació científica: les seves dades es poden tractar amb finalitats científiques, complint la normativa específica sobre això.
 3. Atenció de sol·licituds d'informació, queixa, suggeriment, reclamació, etc.
 4. Compliment d'obligacions legals: pot ser necessari tractar les dades personals amb la finalitat de complir els requeriments legals que corresponguin. En concret, per complir la legislació en matèria de protecció de dades, tributària, sanitària, etc.
 5. Formalització i execució del contracte: les dades personals del pacient es tracten amb la finalitat de gestionar la relació contractual amb el pacient.
 6. Videovigilància: determinats centres sanitaris tenen un sistema de videovigilància a través del qual s'obtenen imatges a temps real dels usuaris del centre. El tractament d'aquestes dades es dona amb una finalitat exclusivament de seguretat i control d'accés a les instal·lacions.
 7. Enviament de comunicacions comercials: si consent explícitament, les seves dades es poden utilitzar per a l'enviament, per mitjans electrònics, dels butlletins a què s'hagi subscrit.

Les dades recollides es tracten per a les finalitats especificades i en cap cas de manera incompatible amb les esmentades finalitats. Li recordem que el tractament amb finalitats d'investigació científica o estadístiques no es consideren incompatibles amb l’objectiu inicial.

En tot cas, tractem les seves dades per atendre'l sempre amb el mateix nivell de qualitat assistencial, amb independència del canal que utilitzi per comunicar-se amb nosaltres (centre sanitari, pàgina web del centre, aplicacions mòbils, de forma presencial, telefònica).

Legitimació dels tractaments

Finalitat Base legal per al tractament
Prestació d'assistència sanitària Tractament basat en el consentiment de l'interessat per protegir els seus interessos vitals i/o interessos legítims del responsable del tractament.
Investigació científica Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Atenció de sol·licituds Tractament basat en l'interès legítim del responsable del tractament.
Compliment d'obligacions legals Tractament necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Formalització i execució del contracte Tractament necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és part.
Videovigilància Tractament basat en l'interès legítim del responsable del tractament.
Enviament de comunicacions comercials Tractament basat en el consentiment de l'interessat.

Període de conservació de les seves dades personals

Amb caràcter general, només es conserven les seves dades durant el temps estrictament necessari per a la finalitat per a la qual es van recollir.

Les dades personals proporcionades, així com les derivades de l'assistència sanitària prestada, es conserven durant el temps adequat a cada cas (atenent criteris mèdics i legals) i, com a mínim, deu anys des de la data d'alta de cada procés assistencial; en cas que la normativa europea, nacional, i/o autonòmica estableixi un termini mínim de conservació superior a l'indicat, s'ha d'atendre allò que disposa la normativa aplicable.

Una vegada finalitzada la relació assistencial i contractual, el responsable del tractament ha de mantenir les seves dades durant el termini corresponent a la normativa legal aplicable.

Les dades personals tractades amb la finalitat d'investigació científica es conserven sota un criteri de conservació per un període màxim de cinc anys des que finalitza la investigació. Quant a les dades tractades amb finalitats d'investigació científica, les Autoritats de Control poden, amb prèvia sol·licitud del responsable del tractament i conforme al procediment reglamentàriament restablert, acordar el manteniment íntegre de determinades dades, atesos els valors històrics, estadístics o científics d'acord amb la legislació aplicable a cada cas.

Les dades personals proporcionades amb la finalitat de gestionar qualsevol sol·licitud d'informació, queixa, suggeriment, reclamació, exercici de drets de protecció de dades, etc., es conserven durant el temps necessari per tramitar la sol·licitud, i en tot cas durant el temps establert legalment, així com durant el període necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Les dades tractades per al compliment d'obligacions legals es conserven durant el temps establert en la legislació aplicable.

Les dades obtingudes per a la formalització i execució del contracte es conserven durant el termini que duri la relació contractual, així com durant el període necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, com a mínim cinc anys.

Les imatges captades a través dels sistemes de videovigilància es conserven durant un termini màxim de 30 dies, tret que el responsable del tractament tingui coneixement d'algun fet que pogués ser rellevant per a una actuació judicial posterior.

Les dades tractades per a l'enviament d'informació a què s'hagi subscrit es conserven fins que l'usuari no revoqui el seu consentiment, es doni de baixa del butlletí i/o exerciti els seus drets d'oposició i/o supressió.

Les dades tractades per a l'enviament de comunicacions comercials es conserven fins que l'interessat no revoqui el consentiment i/o exerceixi els seus drets d'oposició i/o supressió.

Destinataris de les seves dades personals

Per garantir una adequada prestació dels serveis, és necessari que determinats proveïdors tractin les seves dades personals per compte del responsable com a encarregats del tractament. Aquestes entitats poden ser, per exemple, prestadors de serveis mèdics, de diagnòstic, anàlisis clíniques, d'auditoria, de seguretat física, d'arxiu, emmagatzemament o digitalització d'informació, de destrucció de documentació, serveis d'assessoria jurídica, serveis informàtics, etc.

Les seves dades personals no es comuniquen a tercers tret d'obligació legal, interès vital o amb previ consentiment de l'interessat, únicament en els casos i als destinataris que a continuació es detallen:

 1. Ja que el pacient pot disposar d'un contracte d'assegurança en virtut del qual és un tercer (per exemple, entitats asseguradores, mútues, administracions públiques, fins i tot les d'un tercer en el cas d'assegurances de responsabilitat civil) el que està obligat a pagar els serveis sanitaris procurats pel centre sanitari, sempre que així ho faci saber el pacient, podem comunicar les seves dades a aquestes entitats per gestionar, validar, verificar i controlar el pagament dels serveis assistencials prestats.

  En el cas que el pacient tingui concertada una assegurança amb una entitat situada fora de l'Espai Econòmic Europeu (d'ara endavant EEE) la legislació del qual no ofereixi un nivell de protecció de dades equivalent al de la Unió Europea, pot ser necessari realitzar una transferència internacional de dades, amb previ consentiment explícit del pacient després d'informar-lo dels possibles riscos. L'informem que les esmentades transferències només es produeixen per col·laborar amb el pacient i facilitar el pagament dels serveis assistencials prestats; en definitiva, aquestes transferències només s'efectuen per a la gestió i verificació el més àgil possible amb la companyia d'assegurances del pagament dels serveis en els casos en què el pacient tingui contractada una pòlissa d'assegurança amb una entitat ubicada fora de l'EEE.

  Si s'oposa a la comunicació de les seves dades, aquestes entitats poden refusar el pagament dels serveis assistencials rebuts, i li correspon a vostè l'abonament dels serveis en no tenir les esmentades entitats la possibilitat de verificar, comprovar, validar o controlar la correcta facturació per part del centre sanitari de cada un dels seus serveis assistencials.
 2. Igualment, l'informem que les seves dades personals es poden comunicar a proveïdors de material sanitari, pròtesis i implants per interès legítim del responsable del tractament i a ambulàncies a partir d'un interès vital del mateix pacient.

Tota la informació facilitada es tracta de forma confidencial, complint estrictament amb les obligacions de seguretat necessàries per impedir l'accés per tercers no autoritzats.

Exercici de drets

Pot exercir els seus drets d'accés a les seves dades, rectificació de les dades inexactes, sol·licitar la supressió, quan, entre altres motius, les dades ja no són necessàries per a les finalitats que es van recollir. En determinades circumstàncies també pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, únicament es conserven per a l'exercici o defensa de reclamacions. Finalment, i per motius relacionats amb la seva situació particular, també pot exercir el dret d'oposició i portabilitat. Així mateix, pot revocar, en qualsevol moment, el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals.

L'exercici dels drets, i la revocació del consentiment per al tractament de les seves dades són gratuïts, excepte els supòsits de l'art. 12.5 del Reglament (UE) 679/2016.

Per exercir aquests drets, pot dirigir-se per escrit al responsable del tractament, les dades del qual es troben al principi d'aquest document, o a l'adreça electrònica protecciondatosgacm@gacm.es, aportant fotocòpia del seu DNI o document equivalent i indicant el dret que desitja exercir.

També l'informem de la possibilitat de presentar una reclamació davant de l'autoritat de control competent d'acord amb el procediment que correspongui segons cada cas.