ES | CA

Grup ACM Espanya
Preguntas Frecuentes RGPD

Política de Protecció de Dades de les Entitats Asseguradores i Gestora de Fons de Pensions del Grup ACM Espanya

 

Les Entitats Asseguradores i Gestora de Fons de Pensions integrants del Grup ACM Espanya volen informar els seus clients i usuaris de les seves pàginas web sobre la seva Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal actual, complint així amb el dret d'informació que el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, reconeixen a tots els interessats.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les dades personals de l'usuari és l'Entitat Asseguradora i/o Gestora de Fons de Pensions amb la qual mantingui la seva relació contractual com a client o bé com a usuari de qualsevol de les seves pàgines web (d'ara endavant, referits qualsevol d'ells com els “Usuaris”).

Les Entitats Asseguradores que actualment integren el Grup ACM Espanya són les següents (d'ara endavant, referida qualsevol d'elles, indiferentment i separadament, com l'“Entitat Asseguradora” o, conjuntament, com les “Entitats Asseguradores”):

L'Entitat Gestora de Fons de Pensions que actualment integra el Grup ACM Espanya és la següent (d'ara endavant, referida com l'“Entitat Gestora de Fons de Pensions”):

D'ara endavant, les Entitats Asseguradores i l'Entitat Gestora de Fons de Pensions referides totes, de forma conjunta, com a “Grup ACM Espanya”.

Per què i per a què tractem les seves dades personals?

A continuació, es detallen les finalitats de tractament de les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris a través de qualsevol dels seus canals de comunicació habituals de les entitats integrants del Grup ACM Espanya (formularis en paper o telemàtics, trucades telefòniques, correus electrònics, aplicacions mòbils, SMS o altres mitjans telemàtics anàlegs):

(i) Formalització, desenvolupament i execució del contracte d'assegurança:

En cas que l'Usuari hagi contractat una pòlissa d'assegurança, l'Entitat Asseguradora amb la qual hagi formalitzat el contracte pot tractar les seves dades personals facilitades durant la vigència del contracte, s'obtinguin via converses telefòniques mantingudes amb l'Entitat Asseguradora (les quals consent que puguin ser gravades), correu electrònic, SMS o mitjans equivalents, amb totes o algunes de les finalitats següents: per a la valoració, selecció i tarifació de riscos; la formalització i desenvolupament del contracte d'assegurança, així com garantir el ple compliment de les obligacions establertes en la normativa d'assegurances vigent en cada moment; la realització de tests d'idoneïtat i conveniència; la gestió de la pòlissa (modificacions, informació bancària, ampliacions cobertures, etc.); el peritatge de danys i liquidació de sinistres (en alguns casos, amb dades de salut); la comunicació de les seves dades a prestadors per a la prestació de serveis a l'assegurat relacionats amb el contracte d'assegurança (en alguns casos, amb dades de salut); l'intercanvi d'informació amb el seu mediador d'assegurances; la gestió de queixes i reclamacions; la possible consulta als sistemes d'informació creditícia Asnef (www.asnef.com) per conèixer la seva capacitat financera i poder oferir productes i/o serveis adequats a vostè; l'elaboració de perfils amb finalitats actuarials, anàlisi de mercat, probabilitat del frau i perfils comercials sense decisions automatitzades; el registre de pòlisses, sinistres, provisions tècniques i inversions; la cessió d'informació entre empreses del mateix grup per al compliment d'obligacions de supervisió i per a la gestió centralitzada de recursos administratius interns i informàtics compartits; de coassegurança i reassegurança; la cessió a altres entitats asseguradores o organismes públics o privats relacionats amb el sector assegurador amb finalitats de col·laboració estadisticoactuarial o per a la prevenció del frau; l'externalització de serveis relacionats amb l'activitat asseguradora; cessions de cartera, fusions, escissions, transformacions, i anàlegs; l’enviament de les seves claus personals i intransferibles d'accés que, si s’escau, li corresponguin per poder consultar, a través de qualsevol mitjà que l'entitat posi a la seva disposició, informacions de tot tipus relacionades amb els contractes d'assegurança subscrits amb l'Entitat Asseguradora, fins i tot les dades bancàries o financeres i, si s’escau, les relatives a la salut, o per poder subscriure o modificar productes, complint els requisits corresponents.

En cas que l'interessat hagi facilitat a l'Entitat Asseguradora dades personals de salut, aquestes seran tractades, a més, per a la determinació de l'assistència sanitària i la indemnització, l'adequat abonament als prestadors sanitaris i el reintegrament a l'assegurat o beneficiari de les despeses d'assistència sanitàries.

(ii) Formalització, desenvolupament i execució del pla de pensions:

En el cas que l'Usuari hagi contractat un pla de pensions, l'Entitat Gestora de Fons de Pensions pot tractar les seves dades personals facilitades durant la vigència del pla de pensions, s'obtinguin via converses telefòniques mantingudes amb l'Entitat Gestora de Fons de Pensions (les quals consent que puguin ser gravades), correu electrònic, SMS o mitjans equivalents, amb totes o algunes de les finalitats següents: garantir el ple desenvolupament del pla de pensions contractat i el compliment de les obligacions establertes en la normativa de fons i plans de pensions vigent en cada moment; anàlisi de mercat i perfils comercials sense decisions automatitzades; enviar-li les claus personals i intransferibles d'accés que corresponguin, a fi de poder consultar, per qualsevol mitjà que l'entitat posi a la seva disposició, tot tipus de dades i informacions relacionades amb els plans de pensions subscrits amb l'Entitat Gestora, fins i tot les dades bancàries i financeres, o per a poder subscriure o modificar productes, complint els corresponents requisits.

(iii) Finalitats dels tractaments relacionades amb màrqueting, publicitat i altres accions comercials

Enviament de butlletins electrònics i de publicitat pròpia
L'Entitat Asseguradora o Entitat Gestora de Fons de Pensions amb la qual l'Usuari, si s'escau, hagi formalitzat el contracte pot enviar-li butlletins electrònics i comunicacions comercials a través de qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics (correu electrònic, SMS, fax, xarxes socials, trucades, aplicacions mòbils, o anàlegs), sobre productes propis, així com realitzar accions de fidelització relacionades amb els productes contractats (trucades de felicitació, enviament de regals, trucades de satisfacció, o anàlegs).

Enviament de butlletins electrònics i de publicitat d'empreses del grup i/o de terceres empreses
Sempre que hagi prestat el seu consentiment exprés, l'Entitat Asseguradora o Entitat Gestora de Fons de Pensions amb la qual l'Usuari, si s'escau, hagi formalitzat el contracte pot enviar-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics (correu electrònic, SMS, fax, xarxes socials, trucades, aplicacions mòbils, o anàlegs):

 • butlletins electrònics i comunicacions comercials sobre productes o serveis del grup d'empreses de Crédit Mutuel Alliance Fédérale (consultables a www.grupo-acm.es);
 • comunicacions comercials sobre productes o serveis de terceres empreses dels sectors assegurador, financer, gran consum, lleure, telecomunicacions, tecnologia i automoció, amb les quals l'Entitat Asseguradora o Entitat Gestora de Fons de Pensions amb la qual l'Usuari hagi formalitzat el contracte concloguin acords de col·laboració en benefici dels seus clients.

En cas que l'Usuari no autoritzi el tractament de les seves dades per a les finalitats anteriors, no afecta el manteniment o compliment de la relació contractual que, si s'escau, mantingui amb qualsevol de les entitats del Grup ACM Espanya.

(iv) Procés d'alta i realització de gestions a través de l'espai e-Client

En el cas que, després de la contractació de qualsevol dels productes o serveis del Grup ACM Espanya, l'Usuari es registri a l'espai e-Client, l'entitat amb la qual hagi formalitzat el contracte tractarà les dades facilitades amb la finalitat de tramitar el procés d'alta i gestionar els serveis oferts a través de l'esmentat espai.

(v) Procés d'alta i realització de gestions a través de l'espai e-Medic

En el cas que l'usuari sigui un professional sanitari i es registri en la plataforma tecnològica del Professional Sanitari d'Agrupació (“e-Medic”), aquesta entitat asseguradora tractarà les dades facilitades amb la finalitat de tramitar el procés d'alta en aquest espai i gestionar els serveis oferts a través del mateix.

(vi) Contratació on-line de productes i serveis oferts en qualsevol de les pàginas web del Grup ACM Espanya

En el cas que l'Usuari sol·liciti la contractació on-line de productes i serveis oferts a través de qualsevol de les pàgines web del Grup ACM Espanya, l'entitat amb la qual l'Usuari formalitzi el contracte tractarà les seves dades amb les finalitats informades en els apartats (i) i/o (ii) anteriors.

(vii) Atenció i tramitació de les consultes dels Usuaris

En el cas que l'Usuari sol·liciti qualsevol tipus d'informació sobre productes i serveis oferts per qualsevol de les entitats del Grup ACM Espanya, aquestes tractaran les dades facilitades amb la finalitat de contactar amb l'Usuari i poder proporcionar-li la informació sol·licitada.

(viii) La realització d'enquestes i estudis estadístics sobre la qualitat dels serveis i productes o índexs de sinistralitat de les Entitats Asseguradores i Entitat Gestora de Fons de Pensions

(ix) Facilitar a l'Usuari una navegació personalitzada en qualsevol de les pàgines web del Grup ACM Espanya

(x) Accés dels mediadors i comercials de les Entitats Asseguradores i Entitat Gestora de Fons de Pensions, així com de totes aquelles persones que desitgin exercir aquestes activitats, a un conjunt de serveis i informació referent a l'activitat asseguradora i de plans de pensions del Grup ACM Espanya

(xi) Gestió de les sol·licituds rebudes a través del Canal Ètic de Denúncies del Grup ACM Espanya

(xii) La tramitació, seguiment i gestió de qualsevol sol·licitud relacionada amb la condició d'accionista d'Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances S.A. (“Agrupació AMCI”)

En el cas que l'Usuari sigui accionista d'Agrupació AMCI i sol·liciti, a través de qualsevol dels canals de comunicació habituals de l'Entitat Asseguradora (correu postal, telefònic, correu electrònic, SMS o qualsevol altre medi telemàtic anàleg), qualsevol tipus d'informació o de gestió relacionada amb les accions de la seva titularitat, l'Entitat Asseguradora tractarà les seves dades amb la finalitat de poder atendre correctament l'esmentada sol·licitud (per exemple, l'enviament d'informació relativa a processos de compravenda; gestió de la seva participació en les Juntes Generals; enviament de certificats de titularitat d'accions; alta i gestió de sol·licituds realitzades a través del Fòrum de l'Accionista, etc.).

Quina legitimitat té el responsable del tractament per al tractament de les seves dades personals?

La base legal que legitima el responsable del tractament per al tractament de les seves dades personals pot ser qualsevol de les detallades tot seguit, segons sigui el cas:

La gestió i execució de la pòlissa d'assegurança i/o del pla de pensions:

Aplica quan calgui el tractament de les dades de l'Usuari per a la formalització del contracte, la prestació dels serveis vinculats i la realització de qualsevol gestió relacionada amb aquest contracte.

El compliment d'obligacions legals

És d'aplicació quan el tractament de les dades de l'Usuari per part de les Entitats Asseguradores i/o Entitat Gestora de Fons de Pensions estigui fonamentat en el compliment d'alguna obligació legal, principalment de la normativa següent:

 • Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança (LCS)
 • Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reaseguradores (LOSSEAR)
 • Reial Decret 1060/2015, de 20 de novembre, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reaseguradores (RDOSSEAR)
 • Reial Decret Legislatiu 8/2004, pel qual s'aprova el text refós de la llei de responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor (Llei R.C. Automòbils)
 • Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals
 • Directiva UE 2016/97 sobre la distribució d'assegurances (DDS)
 • Reglament Delegat (UE) 2015/35 de la Comissió, de 10 d'octubre de 2014, pel qual es preveu la Directiva 2009/138/CE, així com els reglaments comunitaris d'execució de Solvència II
 • Reial Decret 304/2014, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
 • Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels plans i fons de pensions
 • Reial Decret 304/2004, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de plans i fons de pensions
 • Llei 22/2007, d'11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors
 • Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic
 • Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

També s'aplica la normativa que pugui substituir-la o ser d'aplicació complementària en un futur.

Interès legítim

Enviament de butlletins electrònics i de comunicacions comercials (a través de qualsevol dels mitjans informats) sobre productes asseguradors o plans de pensions propis de les entitats del Grup ACM Espanya amb què l'Usuari mantingui la relació contractual; realització d'accions de fidelització; la possible consulta a sistemes d’informació creditícia.

Consentiment

Enviament de butlletins electrònics i comunicacions comercials (a través de qualsevol dels mitjans indicats) del grup d'empreses de Crédit Mutuel Alliance Fédérale (consultables a www.grupo-acm.es) i de comunicacions comercials de terceres empreses dels sectors informats. En cas que vostè o algun membre de la seva família hagi emplenat la Declaració de Salut i/o qüestions de salut, així com per al tractament de dades de salut no compreses en l’article 99.2 Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradora, la base legítima és el consentiment explícit.

Durant quant de temps conservem les seves dades?

Les entitats del Grup ACM Espanya tracten les dades personals dels Usuaris fins que deixen de ser necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recaptades i hi ha un interès mutu, o bé fins que intervé l'oposició expressa al tractament per part de l'interessat, el que succeeixi primer.

Les dades personals proporcionades en relació amb la contractació de qualsevol dels productes o serveis comercialitzats per les entitats del Grup ACM Espanya es conserven i tracten durant tota la vigència del contracte amb les finalitats informades, i al venciment, es conserven durant els terminis de prescripció de les obligacions legals exigibles a les esmentades entitats conforme a la normativa vigent en cada moment.

Una vegada vençuts aquests terminis de prescripció, les dades de l'Usuari se suprimeixen.

Qui són els destinataris de les seves dades personals?

Les dades facilitades pels Usuaris es poden comunicars o poden ser objecte d'accés per part de:

 • Entitats coasseguradores i reasseguradores de l'Entitat Asseguradora amb la qual, si s'escau, l'Usuari hagi contractat una pòlissa d'assegurança.
 • Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A. i BNP Paribas Securities Services, entitats promotora i dipositària, respectivament, del pla de pensions que, si s'escau, l'Usuari hagi contractat.
 • Prestadors de servei que actuen com a encarregats de tractament de dades de qualsevol de les Entitats Asseguradores o Entitat Gestora de Fons de Pensions amb què l'Usuari hagi formalitzat un contracte.
 • Organismes públics i autoritats competents en general.
 • Grup d'empreses de Crédit Mutuel Alliance Fédérale (consultables a www.grupo-acm.es) per a finalitats relacionades amb el compliment d'obligacions de supervisió o de gestió centralitzada de recursos administratius interns i informàtics.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L'Usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament, així com revocar en qualsevol moment el consentiment donat.

Per a això haurà d'enviar un escrit a l'entitat del Grup ACM Espanya a la qual vulgui adreçar-se, juntament amb un document oficial que l’identifiqui, per correu postal a Carretera de Rubí, 72-74, Edifici Horizon, 08174 de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), o bé a l'adreça electrònica protecciondatosgacm@gacm.es.

Davant de qui pot exercir les seves reclamacions?

En cas de tenir qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades personals i l'exercici dels drets reconeguts, l'Usuari pot adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades del Grup ACM Espanya mitjançant escrit, acompanyat d'un document oficial que l’identifiqui, dirigit a la seva atenció a l'adreça postal de l'entitat del Grup ACM Espanya a la qual vulgui dirigir-se, o bé a l'adreça electrònica dpogrupoacm@gacm.es.

Així mateix, els Usuaris també tenen dret a presentar reclamació davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: c/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, www.aepd.es).